La fecha y la hora son:

La fecha y la hora son (segona opció d'script):